Privacy Statement

Dit is het privacy statement (“Privacy Statement”) van HLB Nederland Accountants & Consultants B.V., HLB Amsterdam Audit B.V., HLB Amsterdam B.V., HLB Blömer accountants en adviseurs B.V., HLB Matchers B.V., HLB Van Daal Adviseurs en Accountants B.V., HLB Van Daal Audit B.V., HLB Den Hartog Accountants & Consultants en HLB Nannen Accountants & Belastingadviseurs, hierna tezamen te noemen: ‘HLB’.

HLB is verantwoordelijk voor het verwerken van uw Persoonsgegevens. In deze Privacy Statement wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

HLB waardeert en respecteert de privacy van sollicitanten en potentiele kandidaten en streeft ernaar de privacy en de vertrouwelijkheid te beschermen van persoonsgegevens die HLB verwerkt in het kader van haar werving- en selectieproces. HLB zal uw persoonsgegevens zorgvuldig en altijd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving verwerken. HLB maakt hiertoe gebruik van het tool2match platform. Tool2match biedt HLB de mogelijkheid persoonsgegevens op te slaan, te raadplegen, te delen, te verwerken en te beheren voor de doeleinden die in deze privacyverklaring nader worden omschreven. Tool2match wordt aangeboden door tool2match B.V., die als verwerker handelt namens HLB.

Door  uw sollicitatie, dan wel door informatie op te vragen, dan wel door een bezoek aan de Website van HLB, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

1.        Definities

In deze Privacy Statement hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:
AVG:                           de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
Persoonsgegevens:    alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals gedefinieerd in artikel 4 AVG;
Privacy Statement:    deze privacy verklaring van HLB;
Verwerker:                  een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkings-verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zoals bedoeld in de AVG;
Website:                     de websites van HLB onder andere de domeinnamen:

  • hlb.nl
  • hlb-van-daal.nl
  • hlb-denhartog.nl
  • hlb-nannen.nl
  • hlb-blomer.nl
  • hlb-amsterdam.nl
  • hlb-matchers.nl
  • werkenbijhlb.nl

2.       Verwerken van Persoonsgegevens

HLB verzamelt Persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan HLB beschikbaar te stellen al dan niet in het kader van uw sollicitatie, de uitvoering van een (toekomstige) overeenkomst met u, bijvoorbeeld door het achterlaten van uw naam, adres, e-mailadressen en e-mails, een curriculum vitae, of een kopie van een paspoort, maar ook financiële gegevens of kopie contracten, onder de voorwaarde dat dergelijke gegevens betrekking hebben op een natuurlijke persoon.

2.1        HLB verwerkt Persoonsgegevens in ieder geval voor/op de volgende wijzen:

·                Werving en selectie personeel
·                Uitvoering van een bestaande overeenkomst dan wel een toekomstige overeenkomst
·                Bezoek Website (zie hierna onder 2.2)
·                Nieuwsbrieven
·                Marketingdoeleinden
·                Social media
·                Aanvraag van informatie

2.2       HLB verwerkt in de regel alleen informatie die minimaal nodig is voor de betreffende doeleinden.

2.3       Het is mogelijk dat u bepaalde Persoonsgegevens van u zelf op eigen initiatief verstrekt c.q. bepaalde Persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken. Deze verzameling vindt bijvoorbeeld plaats in de volgende gevallen:

(i)        Bij een bezoek aan de Website slaan de servers automatisch (geanonimiseerde) informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en –taal, datum en tijd van bezoek (“Bezoekgegevens”), een en ander conform artikel 6;

(ii)       Voor een verzoek om (nadere) informatie en/of het aanmelden voor de digitale nieuwsbrief verwerkt HLB de daarvoor door u verstrekte contactgegevens (zoals naam en e-mailadres);

(iii)      Als u ons via de Website aangeeft dat u geïnteresseerd bent in werken bij HLB of als u ons een curriculum vitae stuurt om te solliciteren op een van de vacatures van HLB, dan zal HLB uw Persoonsgegevens gebruiken, een en ander conform artikel 4;

(iv)     Om een persoonlijk account op de Website aan te maken, dient u uw (volledige) naam, adres, e-mailadres en wachtwoord te verstrekken, ten behoeve van de registratie voor bepaalde onderdelen van de Website.

3.       Wettelijke grondslagen voor de verwerking

3.1        Als HLB uw Persoonsgegevens verwerkt, berust deze verwerking op een van de volgende grondslagen:

·                Uw Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, dan wel in het kader van een (nog op te stellen) toekomstige overeenkomst;

·                De verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van bestanden voor belastingdoeleinden of het verschaffen van informatie aan een publieke instelling of handhaver;

·                Uw Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van HLB. Deze verwerking is toegestaan zolang uw belangen niet zwaarder wegen. Om onze gerechtvaardigde belangen te verdedigen en onze bedrijfsstructuur te veranderen kan HLB uw persoonsgegevens in verband met gerechtelijke procedures of onderzoeken delen met derde partijen, zoals overheidsinstanties en procederende derden. HLB kan uw persoonsgegevens ook verstrekken aan potentiele kopers van, of investeerders in, enig deel van de activiteiten van HLB in het kader van een aankoop of investering;

·                U hebt specifiek en expliciet toestemming verleend om Persoonsgegevens van u te verwerken voor een bepaald doel. We zullen uw Persoonsgegevens dan uitsluitend verwerken voor dat doel waarvoor we uw toestemming hebben verkregen. In voornoemd geval kunt u uw gegevens toestemming op elk gewenst moment intrekken.

4.       Werving

4.1       Omdat HLB de Website ook als wervingsinstrument gebruikt, kunt u tijdens een bezoek aan de Website uw curriculum vitae aan HLB sturen. De door u verstrekte persoonsgegevens in dit kader worden door HLB uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruikt:
·                voor wervings- en selectiedoeleinden binnen HLB;
·                voor communicatiedoeleinden; bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak indien HLB u wil uitnodigen voor een kennismaking- of sollicitatiegesprek;
·                in geval uw sollicitatie in behandeling is genomen voor de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie bij HLB die vacant is of kan worden.

5.       Bijzondere Persoonsgegevens

5.1        Bijzondere persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de AVG, worden alleen door HLB verzameld wanneer u deze vrijwillig heeft verstrekt of wanneer dit op grond van wet- en/of regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. Onder bijzondere persoonsgegevens wordt in ieder geval verstaan: etniciteit, politieke gezindheid, religie, levensovertuiging, gezondheid of seksuele geaardheid. Als u bijzondere persoonsgegevens, om welke reden dan ook, aan HLB verstrekt, gaat HLB ervan uit dat u HLB expliciet toestemming geeft om die informatie te verwerken.

6.       Automatisch verzamelen van Persoonsgegevens

6.1       IP-Adres

6.1.1     Een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt. Het biedt computers en servers de mogelijkheid om u te herkennen en met anderen te communiceren. IP-adressen van waaruit bezoekers afkomstig lijken te zijn, kunnen door HLB worden geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Deze informatie kan ook in geaggregeerde vorm door HLB worden gebruikt om trends in het gebruik van de Website te herkennen en om performances analyses uit te voeren.

6.2      Cookies

6.2.1    Om de Website goed te laten functioneren, maakt HLB onder andere gebruik van functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als een website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat u invult op de website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de website op de desbetreffende gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld.

6.2.2   De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op de Website en andere websites van HLB niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

6.3      Web beacons

6.3.1    HLB adverteert op websites van derden. Om het succes van reclames te meten, kan HLB hierbij gebruik maken van technologie voor bezoekersherkenning met namen als ‘web beacons’ of ‘action tags’. Deze tellen het aantal bezoekers dat op de Website is terechtgekomen, nadat hen op de website van de derde een HLB advertentie is getoond. HLB gebruikt deze technologie niet om Persoonsgegevens te verkrijgen, maar zij gebruikt die om de effectiviteit van de advertenties te meten.

6.4      Door gebruik te maken van de Website stemt u in met het plaatsen van cookies en ‘web beacons’ op uw computer of mobiele apparaat. Wilt u geen cookies of ‘web beacons’ ontvangen, dan moet u de Website niet meer bezoeken of de instellingen van uw browser zodanig aanpassen.

7.       Software tools en social media

7.1        HLB maakt gebruik van diverse software tools zoals: Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google”) en Hotjar. Zo wordt Google Analytics gebruikt voor analyse en verbetering van het gebruik van de Website.

7.1.1     HLB heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Ook heeft HLB het laatste octet van IP-adressen gemaskeerd, zodat er geen volledige IP-adressen door Google Analytics worden verzameld. Verder zijn alle opties met betrekking tot het delen van gegevens met Google in Google Analytics uitgezet. Ten slotte maak HLB geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

7.1.2    Google biedt door middel van een browserextensie een opt-out mogelijkheid voor Google Analytics, zodat wordt voorkomen dat uw gegevens worden gebruikt voor Google Analytics. Indien u hier gebruik van wil maken, kunt u de browserextensie hier downloaden.

7.2       Het kan zijn dat middels deze software tools persoonsgegevens van u worden verzameld, welke vervolgens worden geanonimiseerd en niet te herleiden zijn naar u. U wordt aangeraden de privacy statements behorend bij deze software tools (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met deze gegevens doen.

7.3       Op de Website zijn ook buttons opgenomen om de Website te delen op social media zoals Facebook van Facebook Inc., Twitter van Twitter Inc. en YouTube van YouTube LLC (“social media”). Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de social media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. HLB heeft daarop geen verdere invloed. U wordt aangeraden de privacy statements van de social media (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verzamelen.

7.4      De software tools en de social media mogen de via hun cookies verzamelde informatie aan derden verschaffen, indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht of voor zover deze derden de informatie namens (een van) hen verwerken. De software tools en de social media stellen zich te houden aan de aldaar geldende privacyregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van (persoons-) gegevens. HLB is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

8.       E-mail

8.1        Via diverse manieren kunnen ook e-mailberichten verzonden worden. In de berichten die op deze manier verzonden worden, kunnen uw gebruikersnaam en uw e-mailadres vermeld staan, evenals eventuele aanvullende informatie die u in het bericht opneemt. Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat HLB voormelde Persoonsgegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen voor/ter beantwoording van uw e-mail.

9.       Direct marketing

9.1       Behalve voor bijvoorbeeld mailinglijsten, waarvoor u zich kunt opgeven en waarbij u kunt aangeven dat u specifiek marketingmateriaal, andere publicaties en/of informatie van HLB wenst te ontvangen, kan HLB uw Persoonsgegevens ook ter ondersteuning van haar direct marketingactiviteiten aanwenden. Indien u geen prijs stelt op informatie over de (nieuwe) dienstverlening door HLB, die u eventueel ongevraagd is toegezonden, kunt u dit bij het opgeven van uw Persoonsgegevens of in een reactie op een e-mail die u van HLB ontvangt, kenbaar maken. HLB zal dan verwerking van uw Persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden blokkeren.

10.     Derden

10.1      HLB heeft voor de in deze Privacy Statement opgesomde verwerkingsdoeleinden meerdere Verwerkers ingeschakeld, met wie zij diverse verwerkersovereenkomsten heeft gesloten die erop ziet dat de Verwerkers voldoende waarborgen bieden ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

10.2    HLB kan Persoonsgegevens delen met overheidsinstanties, belastingautoriteiten, notarissen en/of het handelsregister van de Kamer van Koophandel indien en voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met u. HLB kan bovendien gegevens delen met andere adviseurs of overige externe partijen indien dit vereist is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en uitsluitend na expliciete  toestemming van u.

10.3    HLB kan uw Persoonsgegevens delen met externe bedrijven of dienstverleners die namens ons werken om uw verzoeken te kunnen inwilligen. Alsdan zal er met de betreffende derde partijen een passende (verwerkers)overeenkomst gesloten worden waarin onder andere een juiste en veilige verwerking van de Persoonsgegevens is gewaarborgd.

10.4    HLB kan Persoonsgegevens verwerken in verband met de verkoop of overdracht van de dienstverlening in het kader waarvan de Persoonsgegevens worden verwerkt.

10.5    HLB is bovendien in bepaalde situaties verplicht om Persoonsgegevens openbaar te maken, denk hierbij aan een wettelijk voorschrift, een gerechtelijk bevel of overheidsbesluit.

10.6    Uw Persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor privacy- of veiligheidsaudits of om een onderzoek uit te kunnen voeren naar aanleiding van een klacht of bedreiging van de veiligheid. HLB zal hieraan gehoor geven.

10.7    HLB verkoopt geen Persoonsgegevens aan derden.

10.8    Voor het overige zal HLB uw Persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, op grond van een wettelijk voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijke oordeel van HLB in uw belang is.

11.       Doorgifte naar andere HLB entiteiten

11.1       HLB kan Persoonsgegevens doorgeven aan andere HLB entiteiten, die deel uitmaken van het HLB-netwerk. Deze entiteiten mogen de Persoonsgegevens echter alleen gebruiken voor het doel waarvoor u die aan HLB hebt verstrekt. Wanneer u gegevens op de Website plaatst, gaat HLB ervan uit dat u HLB expliciet toestemming geeft om die informatie te delen met andere HLB entiteiten die deel uitmaken van de HLB organisatie en wordt u op de desbetreffende webpagina’s waarop u Persoonsgegevens kunt achterlaten, verzocht middels het aanklikken van een button uw toestemming aan HLB kenbaar te maken.

12.      Externe links

12.1      HLB heeft links naar websites van derden opgenomen. Als u via zo’n link naar een andere website gaat, geldt het Privacy Statement daar niet meer. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. HLB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan om het privacy statement van deze websites door te lezen alvorens (Persoons)gegevens te verstrekken.

13.      Rechten met betrekking tot de verzamelde gegevens

13.1      U hebt het recht om inzage te krijgen in uw Persoonsgegevens, die HLB van u verwerkt. Hiervoor kunt u HLB vragen welke gegevens zijn geregistreerd en waarvoor ze worden gebruikt. Onderaan deze Privacy Statement vindt u onze contactgegevens.

13.2     U hebt het recht om de Persoonsgegevens die HLB van u heeft verzameld, te laten corrigeren, wijzigen of aanvullen indien deze onjuist dan wel onvolledig zijn.

13.3     In een aantal wettelijk bepaalde gevallen hebt u het recht uw Persoonsgegevens te laten verwijderen.

13.4     In een aantal wettelijk bepaalde gevallen hebt u recht om minder Persoonsgegevens door HLB te laten verwerken.

13.5     In een aantal wettelijk bepaalde gevallen hebt u het recht om uw Persoonsgegevens over te laten dragen aan derden.

13.6     U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door HLB.

13.7     U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezicht houdende autoriteit.

13.8     Indien u zelf toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor kunt u een verzoek sturen aan HLB.

13.9     Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven en u wilt die niet meer ontvangen, dan dient u zich hiervoor apart af te melden via de betreffende link in de email.

14.      Kinderen

14.1      De Website is niet bedoeld voor het gebruik door kinderen tot 16 jaar. HLB begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, vooral in een online omgeving en zij verzamelt of bewaart niet bewust informatie over kinderen, behalve als dit onderdeel uitmaakt van een specifieke opdracht in het kader van de dienstverlening van HLB, dan wel onderdeel uitmaakt van de Online Diensten HLB.

15.      Bewaartermijn

15.1      Uw Persoonsgegevens worden verwijderd binnen één maand na sluiting van de sollicitatieprocedure, tenzij u deze privacyverklaring accepteert, dan zal HLB uw gegevens maximaal één jaar bewaren. Indien u toestemt, kan HLB u mogelijk in de toekomst benaderen op het moment dat zich een passende functie voordoet. Tevens kunt u op elk moment uw eigen gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen via het kandidaten-portaal.

15.2     Indien en voor zover u een arbeidsovereenkomst wordt aangeboden, zullen uw gegevens gedurende de looptijd van uw arbeidsovereenkomst bewaard blijven, alsmede zo lang als noodzakelijk en verplicht is onder de toepasselijke (fiscale) regelgeving.

16.      Beveiliging

16.1      HLB Bewaart uw persoonsgegeven in tool2match, tool2match wordt aangeboden door tool2match B.V., een verwerker die handelt namens HLB. Tool2match is een SaaS-oplossing, met als voordeel dat alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een centrale beveiligde omgeving en niet extern worden gedownload. Tool2match draait op services die zich bevinden in Nederland. HLB slaat geen persoonsgegevens op buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

16.2     HLB heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder:

16.2.1     opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups;

16.2.2    toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk account door een unieke gebruikersnaam en wachtwoord;

16.2.3    alle werknemers van HLB dienen zich aan de beveiligingsvoorschriften te houden die voor de gehele organisatie gelden;

16.2.4    persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde werknemers van HLB, en

16.2.5    deze werknemers hebben zich er toe verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

16.3     Ondanks dat HLB alle passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van uw Persoonsgegevens risico’s verbonden die inherent zijn aan bijvoorbeeld het gebruik van internet in het maatschappelijke verkeer.

17.      Contact

17.1      Ingeval van vragen, suggesties of klachten over deze Privacy Statement of andere aspecten van onze dienstverlening, kunt u met HLB contact opnemen via avg@hlb.nl.

18.      Wijzigingen

18.1      HLB behoudt zich het recht voor deze Privacy Statement te wijzigen. De datum van de laatste wijziging is onder aan het Privacy Statement vermeld. U wordt aangeraden deze Privacy Statement regelmatig op de Website te controleren. Voortgezet gebruik van de Website na wijziging(en) houdt in dat u akkoord gaat met de gewijzigde Privacy Statement.

Datum laatste wijziging: februari 2019